Regulamin

Regulamin Konkursów FIRST® LEGO® League

1. Postanowienia ogólne

1.1. Niniejszy regulamin określa zasady konkursu FIRST®LEGO® League (dalej: Konkurs), organizowanego przez Fundację Future Minds (dawniej ALE Nauczanie) z siedzibą w Przeźmierowie przy ul. Wysogotowska 9, NIP 7811866056 (dalej: Organizator).
1.2. Uczestnikiem Konkursu może być drużyna składająca się z:
Dla poziomu Challenge: maksymalnie 10 dzieci w wieku 9-16 lat oraz minimum 1 pełnoletni trener.
Dla poziomu Explore: maksymalnie 6 dzieci w wieku 6-10 lat oraz minimum 1 pełnoletni trener.
1.3. Granicą wiekową jest początek sezonu, czyli 1 sierpnia. Dzieci nie mogą być młodsze ani starsze od podanych granic wiekowych.
1.4. Rejestracja do konkursu oznacza akceptację regulaminu

2. Zgłoszenie

2.1. Po zgłoszeniu drużyny, drużyna otrzymuje dokumenty wyzwania, matę turniejową i elementy konstrukcyjne, materiały dla trenera, przewodnik trenera, notatnik inżyniera (możliwe zgłoszenie kolejnej drużyny z tej samej placówki bez zamawiania maty turniejowej i elementów konstrukcyjnych). Na poziomie Challenge dodatkowo możliwość udziału w konkursie regionalnym i turnieju ogólnopolskim, a na poziomie Explore w wystawie regionalnej.
2.2. Udział w konkursie jest dla uczestników bezpłatny i dobrowolny.

3. Zasady konkursu

3.1. Szczegółowe zasady konkursu dostępne są w materiałach, które uczestnicy otrzymują po dokonaniu zgłoszenia oraz na stronie www.fll.edu.pl
3.2. Organizator zastrzega sobie prawo do nieorganizowania konkursu regionalnego w określonym województwie w przypadku małej liczby zgłoszeń z danego regionu. W takim przypadku, drużyny z województwa, w którym nie odbędzie się konkurs regionalny, będą miały możliwość przystąpienia do konkursu w innym województwie.
3.3 Każda drużyna może wziąć udział tylko w jednym konkursie regionalnym.
3.4. Od wszystkich trenerów, uczniów i rodziców oczekuje się, że będą zawsze przestrzegać zasad “łaskawego profesjonalizmu” i “współpracy” (szczegółowy opis w zasadach konkursu). Nieprzestrzeganie tych zasad może skutkować dyskwalifikacją z dowolnego wydarzenia. Rodzice i/lub trenerzy, którzy zabierają głos, podpowiadają uczniom lub bezpośrednio zwracają się do sędziów w aktywnej sesji sędziowskiej (tj. odpowiadając na pytania sędziów w imieniu zespołu) FIRST LEGO League Challenge dyskwalifikują drużynę z wszelkich potencjalnych nagród. Rodzice i trenerzy nie mogą kodować ani budować robota, nie powinni także wykraczać poza rozsądny nadzór uczniów w zakresie Projektu Innowacyjnego. Wszystkie prezentowane prace powinny być wyłącznie pracą uczniów w zespole.

4. Nagrody

4.1. Nie ma nagród rzeczowych. Zwycięzcy poszczególnych kategorii otrzymują puchary/medale/dyplomy.
4.2. Trzy najlepsze drużyny w każdym sezonie FIRST LEGO League Challenge otrzymują możliwość wzięcia udziału w globalnych festiwalach FIRST LEGO League Challenge. Fundacja nie pokrywa kosztów związanych z udziałem w globalnych festiwalach .

5. Zasady dotyczące wizerunku

5.1. Podmiot zgłaszający drużynę do Konkursu jest zobowiązany zebrać od wszystkich uczestników zgodę na robienie zdjęć oraz nagrywania materiałów wideo podczas konkursów regionalnych i ogólnopolskich oraz na uwiecznianie ich wizerunków i korzystanie z nich przez Organizatora w celach promocyjnych konkursu i Fundacji.
Wzór zgody w załączniku 1.
5.2. Brak zgody na wykorzystanie wizerunku jest równoznaczny z brakiem możliwości udziału w Konkursie.

6. Bezpieczeństwo, odpowiedzialność organizatora i uczestników

6.1. Nauczyciele/opiekunowie Uczestników będących osobami niepełnoletnimi biorą na siebie pełną odpowiedzialność za Uczestników pozostających pod ich opieką, w szczególności za ich bezpieczeństwo w trakcie konkursów i wystaw.
6.2. Uczestnicy są zobowiązani do stosowania się do poleceń Organizatora i wyznaczonych przez niego wolontariuszy.
6.3. Organizator nie odpowiada za szkody poniesione przez Uczestników powstałe w wyniku wyłącznych działań lub zaniechań Uczestników lub podmiotów trzecich, na których działanie Organizator nie ma wpływu.
6.4. Organizator nie bierze odpowiedzialności za Uczestników w trakcie trwania Konkursów.

7. Postanowienia końcowe

7.1. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie oraz harmonogramie Konkursu.
7.2. Szczegółowe informacje dotyczące dat i miejsc zostaną podane na stronie internetowej Organizatora.
7.3. Wszelkie pytania i wątpliwości związane z Konkursem należy kierować do Organizatora.
7.4. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania wydarzenia w przypadku wystąpienia okoliczności siły wyższej.
7.5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania siły wyższej.
7.6. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec Uczestnika w związku z odwołaniem Konkursu, co w szczególności dotyczy odpowiedzialności odszkodowawczej.

 
 Załącznik nr 1. Zgoda na wykorzystanie wizerunku
Przewiń na górę